Average School Score

0.3 to 2.35
2.35 to 4.4
4.4 to 6.45
6.45 to 8.5